Правилник на библиотеката


Потребителите поемат задължения, чието неизпълнение води до отнемане правото да ползват услугите на библиотеката или до санкция. Потребителите са задължени:
 
(1) при влизане и излизане от библиотеката да се регистрират чрез безконтактна магнитна карта, която всеки потребител е задължен да си направи  при постъпване на работа за служители и в началото на учебния курс за студенти;
(2) да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката и да влизат с изключен тон на звънене на
мобилните телефони;
(3) да не пушат и консумират храни и напитки в библиотеката;
(4) да пазят материалната база на библиотеката;
(5) да ползват библиотечните материали внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него;
(6) да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря;
(7) да връщат заетите библиотечни материали в определения срок;
(8) да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни материали;
(9) да не нанасят вреди на библиотечните материали чрез изрязване или откъсване на части от тях;
(10) да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване в библиотеката.
11.
Когато потребителят:
 
(1) повреди заетия библиотечен материали до такава степен, че да го направи негоден за ползване, или го е загубил, трябва да го замени с най – новото издание на същото заглавие или с друго ново заглавие, посочено от библиотекаря, или да заплати глоба във ФСО в размер на петкратната стойност на библиотечния материал по пазарни цени.
(2) Умишлена повреда на библиотечен материали при ползването му се наказва с глоба, равна на десеторния размер на пазарната цена на повредения библиотечен материали, и с лишаване от правото на ползване на библиотеката за 1 година.
12. За кражба на библиотечни докумен ти се търси наказателна и гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Българското законодателство.
13. Със заповед на Директора на библиотеката за определен срок може да бъде забранено ползването на библиотечни материали, когато потребителят не спазва изискванията на тези правила.
14. Настоящият документ е разработен на основание на съществуващата нормативна уредба за библиотеките и Правилника на МУ-Варна.
Настоящият правилник е приет с решение на Академичен съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по протокол
No 43 от 30.03.2015 г. и влиза в сила от датата на приемането му.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 112​