ИСТОРИЯБиблиотеката на Медицински университет–Варна е създадена през 1961 г. заедно със създаването на ВМИ – Варна. Основата на библиотечния фонд е поставена благодарение на даренията направени от различни библиотеки от страната, след което започва комплектуването на фонда със средства на университета чрез книгообмен и дарения. През 1972 г се сформира справочно-информационния отдел, който по-късно прераства в Бюро за научна информация, което предоставя за нуждите на преподавателите и специалистите от МУ-Варна библиографски справки, справки за цитирания и справки за „impact factor“.
През 1995 г. библиотеката е основно реконструирана и се превръща в модерна библиотека от европейски тип с красив интериор и функционалност. Създават се светли и удобни читални, както и филиал на библиотеката в УМБАЛ „Св. Марина“.
Изгражданият от 1995 г. в Библиотеката при МУ-Варна електронен каталог е достъпен в университетската компютърна мрежа, която включва както библиотеката, така и нейните филиали. Електронният каталог позволява на студентите, преподавателите и научните работници да провеждат разнообразни по вид търсения във фондовете на библиотеката.
Библиотеката на МУ-Варна се стреми винаги да отговаря на предизвикателствата на новите информационни технологии чрез непрекъснатото обновяване и осъвременяване на информационната инфраструктура.
Библиотеката притежава общо около 160000 тома книги и периодични издания, набавени чрез абонамент, като дарения и книгообмен.
В състава на фонд “Книги” са включени учебна литература, монографии, справочна литература, атласи, сборници, доклади от конференции. За нуждите на студентите и преподавателите от Факултета по медицина и Факултета по фармация са оборудвани специализирани читални с литература по различните дисциплини и учебни курсове. Библиотеката съхранява и предоставя за ползване защитени дипломни работи и дисертации.
Фонд “Периодика” нараства ежегодно с годишните течения на около 160 заглавия. МУ-Варна осигурява годишен абонамент на български и чужди списания на хартиен носител, както и в електронен вариант.
Гордост за нашата библиотека е и колекцията от около 500 стари книги по медицина, фармакология и дентална медицина, отпечатани в периода между 1830 – 1950 г., събрана благодарение на хора, работили в Медицински университет-Варна и техните семейства. Книгите се намират в специални витрини с цел съхраняване на доброто им състояние. Голяма част от тях ще бъдат дигитализирани, за да могат да бъдат достъпни на потребителите.
Понастоящем в библиотеката и нейните филиали на разположение на читателите са компютърни зали с интернет-достъп.
През 2012 г. е подменено цялото компютърно оборудване на библиотеката и компютърните места за свободен достъп са увеличени двойно.
Библиотеката на МУ-Варна предоставя лицензиран online-достъп до няколко международни бази-данни Web of Knowledge, ScienceDirect, Scopus и InCites, които предоставят както библиографскo-рефератна информация, така и пълнотекстови статии, публикувани в голям брой чуждестранни научни списания и сборници. Базите-данни могат да се ползват безплатно от всички компютри в библиотеката, нейните филиали и компютрите от университетската мрежа. От 2012 г. е осигурен достъп до тези бази чрез мобилни устройства. Предоставят се както резюмета, така и пълни текстове на релевантните статии и раздели от книги. На сайта на библиотеката може да намерите и богат набор от свободни електронни ресурси.
През 2014 г Библиотеката на МУ-Варна с подкрепата на ръководство на Университета предостави на своите потребители възможност да се възползват от платформата AccessMedicine с колекция от над 75 фундаментални за медицината интерактивни учебници на издателство McGraw Hill. Студенти и преподаватели могат чрез предоставен от нас отдалечен достъп да работят и ползват базата от домашните си компютри.
Във връзка с желанието на студентите за по-продължителна работа в читалните, работното време на библиотеката се удължи до 21.00 часа, като електронните читални във факултета по Дентална медицина и МБАЛ „Св. Марина“ предоставят възможност за работа в събота и неделя.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​