Заемане на книги


Заемане на книги

  • От заемна за студенти до 15 бр. учебници, необходими за съответния курс на обучение за срок от една учебна година.
  • Не се заемат за дома книги от основния фонд на Библиотеката, книги в единствен екземпляр, енциклопедии, речници, периодични издания, дисертации, дипломни работи и литература от подръчния фонд на Библиотеката.
  • При неспазване срока за връщане на съответната литература се налагат санкции.
  • Поръчка за ползване на библиотечни документи от фонда на Библиотеката се изпълнява на следващия ден след подадената заявка.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​