Представяне на MetaCore за биолози, фармацевти и химици

28 февруари, 2022

На 2 март от 15:00 до 16:00 часа ще бъде представен био информативния инструмент MetaCore, продукт на Clarivate Analytics (Web of Science Group). Продуктът е от интерес за  биолози, фармацевти, химици и др. научни специалисти.  Уеб-базираният MetaCore подкрепя съвременната био наука и нутригеномиката в контекста на физиологични и патофизиологични интерпретации. MetaCore съкращава техническата работа, свързана с функционален анализ на: секвениране от следващо поколение; микрочипове; метаболитни, протеомични, siRNA, микроРНК и скринингови данни. Той предоставя висококачествено съдържание на биологични системи, за изготвяне на изчерпателни анализи, базирани на пътеки, изграждане на молекулярна мрежа и проницателни визуализации

Може да проследите представянето на MetaCore  на

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMDMyNGUtNzBiYy00OGM0LWFhMzQtNDc4MjAwMDE3NzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127fa96e-00b4-429e-95f9-72c2828437a4%22%2c%22Oid%22%3a%22f92e62f4-a203-48af-88cf-8d0e82f8e8d4%22%7d

По време на представянето участниците ще добият представа от MetaCore и възможностите за анализ на пътя и интерпретацията на данни за диференциална генна експресия от изследвания върху хора и животни. Пакетът работи на уеб-базирано Java приложение и с много различни браузъри на Mac или PC.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ

  • Адрес:ул. „Марин Дринов” 55

    гр. Варна, 9002

  • Email: library@mu-varna.bg
  • Website: library.mu-varna.bg
  • Тел:+359 52 677 119​